شـــــــــــــــــــــــکلاتــــــــی◕‿◕
بــهـ فریــــــــادمــ کــهــ هیچــ بهــ سکــــــــوتمـــ همــــ کســــی نمیرســـد


درونت که جنگ باشد

چه فرقی میکند؟؟

هر طرف که ببرد

هر طرف که ببازد

تو

پاره پاره ای...!!!


+ تاريخ یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392 | ساعت0:15 | نويسنده تړҐﮧ
|کاش ماهــ برای همیشه پشت ابر بمانـــد

نمیخواهم بدانمــ شب مهتابـــ

بی من چه میکنیـــ...


+ تاريخ شنبه نهم شهریور 1392 | ساعت22:40 | نويسنده تړҐﮧ
|دور مانده ای از من خیلی دور


انقدری که


حتی بزرگترین خیالم هم


 نمی تواند این همه


فاصله را


تصور کند . .
+ تاريخ سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392 | ساعت2:55 | نويسنده تړҐﮧ
|بـاشـد هر چـه تو بگویـی . . .

کمـی زمان می خـواهـم !

هــر وقت تـوانسـتم . . .

نــفس کـشیـدن را فــراموش کنـم

تــو را هم از یــاد خـواهم بــرد !….+ تاريخ یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392 | ساعت19:11 | نويسنده تړҐﮧ
|
▼▲ فِڪـر نَڪُـלּ ڪِــﮧ بـﮧ پـآیـَٺ مـے نِشیـنَمـ ▼▲▄▀▄▀▄▀▄ نــَـﮧ ▄▀▄▀▄▀▄بُلـَنــــב مے شَـوَمـ ▼▲ آرآمـ چـَرخــے مے زَنـَـمـ▀▄▀ مُطـمـَئِــלּ مے شـَـوَمــ ڪِــﮧ نیسٺــے ▄▀▄▼▲ بـَر مے گَرבمـ سَر جآیـَمـ ▼▲▀▄▀ سـَــرَمـ رآ مــے گــُـבֿآرَمــ و مے میــــرَمــ ▄▀…
+ تاريخ چهارشنبه بیست و سوم مرداد 1392 | ساعت21:28 | نويسنده تړҐﮧ
|


سكوت رامیپذیرم اگربدانم روزی باتو

سخن خواهم گفت تیره بختی رامیپذیرم


اگربدانم روزی چشمان توراخواهم سرود


مرگ رامیپذیرم اگربدانم


روزی توخواهی فهمیدكه دوستت دارم


(دوست دارم فقط به خاطرخودت )

 


+ تاريخ چهارشنبه بیست و سوم مرداد 1392 | ساعت13:15 | نويسنده تړҐﮧ
|دستتــــــــ رو بــــــــذآر روی قلبتــــــــــــــــ

گذآشــــــــتی؟

آرزومهـ سآلــــــــهآ بزنهـ

حتــــــــی اگهـ وآســــهــ مـــن نــزنـه+ تاريخ سه شنبه بیست و دوم مرداد 1392 | ساعت21:46 | نويسنده تړҐﮧ
| اندازه پنـــــــــــــــج دَقـــــــــــیقـــه..
 نه بیشتــر…
 دلــــم می خواست بغلت کنم. محــــکم…همین..


+ تاريخ سه شنبه بیست و دوم مرداد 1392 | ساعت8:0 | نويسنده تړҐﮧ
|


اگـــــــــــــــــــر کارگردانـ بودم صدای نفسهـــــــــــــــایتــــ

موسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِـــــــــــــــــــــــــیقی متن فیلمهـــــــــــایمــــــــ

بــــــــــــود


+ تاريخ پنجشنبه هفدهم مرداد 1392 | ساعت22:31 | نويسنده تړҐﮧ
|


کاشــــــــــــــــــــ میـــــــــــــــــــــــــــــدانستی دنیــــــــــا با همهــــــــــ وسعتشـــــــــــــ بدونــــــــــــــــــ عزیــــــــزان جاییـــــــــــــــــ برایــــــــــ

مانــــــــــــــــــــــــــدن نــــــــــــــــــــدارد

بــــــــه رســـــــــــــــــــــــــــــــم سپـــــــــــــــــــــــاســ نوشــــــــــتم

کــــــــــــــــــــــــه بدانــــــــــــــــــــی عزیــــــــــــــزی


+ تاريخ پنجشنبه هفدهم مرداد 1392 | ساعت21:3 | نويسنده تړҐﮧ
|